Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 Sayılı  Kanun 03.11.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.
            Söz konusu Kanun ile 5490  sayılı Kanunun "Ad ve Soyadı Düzeltilmesi" başlıklı Geçici 8. Maddesinde "(1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanıl mamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir” denilmektedir.
Bu bağlamda İlçe İdare Kurulumuz 10.01.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda “Ad ve Soyadı Düzeltilmesi” ile ilgili olarak iki adet başvuruyu sonuçlandırmış ve Kaymakamlık Makamından havale olunan Hendek Nüfus Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve 61 sayılı yazısı ekinde alınan,
-XXXXXXXXXXXXXX T.C Kimlik Numaralı “M.T.” nin “Soyismindeki Değişikliği” talebi gerekli şartları taşımadığından talebin “REDDİNE
- XXXXXXXXXXXXXX T.C Kimlik Numaralı “R.K.” nın “İsmindeki Değişikliği” talebi gerekli şartları taşıdığından talebin “KABULÜNE “  karar vermiştir.
 
Ayrıca ilgili “AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ” talepleri aşağıdaki şartlara göre değerlendirilmekte olup halkımıza duyurulur…
 
            AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASINA DAİR 7039 SAYILI KANUN UYGULAMASI
 
        Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla il veya ilçe idare kurulunun verdiği karar ile bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilecektir. Buna göre;
1- Dayanak belgesinde ve kapalı kaydında yazılı olan mevcut soyadının naklen gittiği açık kaydında farklı yazılması durumu,
2- Kişinin tek bir kaydının bulunması ve dayanak belgesinde mevcut soyadı yazmasına rağmen aile kütüğüne farklı yazılması,
 3- Kişinin dayanak belgesi ve aile kütüğünde adında harf eksikliği bulunması (Yasmin/Yasemin, Memet/Mehmet vb.)
4- Ad ve Soyadında noktalama işaretlerinin eksik olması. (Alı/Ali, Nıhal/Nihal,Isa/İsa vb.)
5- Umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan (Kalas,Boynuz vb.)
6- Soyadında rakam kullanılan (1.Oğlu vb)
7- Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesi (Ayşe Gül/Ayşegül vb.)
Bitişik yazılan adların ayrılması (Mehmetcan/ Mehmet Can vb.)talepleri ilçe idare kurulunca değerlendirilecektir.
İlgili ad ve soyadlar İl ve ilçe idare kurullarınca bir kereye mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
İl ve ilçe idare kurullarının kararları kesindir.
Başvurular kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır.
Müracaatlar 03/11/2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar ise işleme alınmayacaktır.