KAMU İHALE BÜLTENİ
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
 
02 EKİM2017-Sayı 3453
 
123 YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
HENDEK İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2017-2018 Eğitim/Öğretim Yılı Sakarya İli Hendek İlçesi 530 Ortaöğretim Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisine Malzeme Dahil Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ve Sonrası Hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/481046
 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
 
1-İdarenin
Baspinar Mahallesi 101. Sokak 11 54300 Hendek/Sakarya
2646146064-2646146065
hendek54@meb. gov.tr
b) Yapılacağı yer
c)   Süresi
3- İhalenin
 
: Hendek ilçesi Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamındaki 530 öğrenciye 145 gün, toplamda 76.850 öğün hazır sıcak öğle yemeği verilmesi ve sonrası hizmetleri (detaylı bilgiler ihale dokümanı kapsammda verilen İş Mahal Listesinde belirtilmiştir) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: Yüklenici kendi mutfağında hazırlayacağı yemeği kendi personeli ve araç gereci ile 10 Taşıma Merkezi Okulda Servis Edecektir.
: BaşpınarMah.1142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya : 23.10.2017-15:00
 
: İşe başlama tarihi 01.11.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu İşin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve İlgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5996 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 1. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
 1. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından İlk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
Kamu İhale Kurumu - www.kik.gov.tr
 
237
 
, t
KAMU İHALE BÜLTENİ                                                02 EKİM 2017 - Sayı 3453
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklinin Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da meslek odası onaylı, üstlendiği işi kapsayacak [en az günlük 530 Öğün yemek (öğrenci sayısı kadar)] kapasitesine sahip olduğuna dair kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti .(Kapasite raporunun, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.)
4.3.3.  Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
I-İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan Kalite Yönetim Sistem Belgesi: ISO 9001-2008. 2-İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan "Çevre Yönetim Sistem Belgesi: ISO 14001-2004." 3-İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan "Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi: TSE 13075." 4-İhalenin ilanının yapıldığı Yıl içerisinde (2017 yılı) en az 3 (üç) ayrı ayrı ürettiği yemek için 3 (üç) kez resmi bir laboratuvarlardan alınmış en az birer çeşit yemek mikrobiyolojik analiz raporu.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alman teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve soması hizmetler işi. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.
 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Başpınar Mah.l 142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar Üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Kamu İhale Kurumu - www.kik.gov.tr
 
238
 
KAMU İHALE BÜLTENİ
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
 
05 EKİM 2017-Sayı3456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HENDEK İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK
Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Eğitim Gören 530 İmam Hatip Ortaokulu Ve Lise Öğrencilerinin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu Ve Liselere Taşınması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/476369
1-İdarenin
 
 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi
Ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
 
Baspinar Mahallesi 101. Sokak 11 54300 Hendek/Sakarya
2646146064-2646146065
Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 8 Lise Ve 2 İmam Hatip Ortaokulunda, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Ve 12. Sınıflarında öğrenim Gören 530 Öğrencinin 27 Araç İle Taşıma Merkezi Eğitim Kurumlarına Taşınması İçin Servis Hizmeti Alımı İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP*ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
1- Abdurrahman Gürses İmam Hatip Ortaokulu 2- Atike Hanım Anadolu Lisesi 3- Hendek Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 4- Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi 5- Hendek Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 6- Hendek Anadolu Lisesi 7- Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 8- Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 9- Prof.Dr.İsmail Cerrahoğlu İmam Hatip Ortaokulu 10 -Yenimahalle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
İşe başlama tarihi 01.11.2017, işin bitiş tarihi 08,06.2018
 
3- İhalenin
 1. Yapılacağı yer                                 : (Başpınar Mah.1142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya)
 2. Tarihi ve saati                                 : 27.10.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4*1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 
Kamu İhale Kurumu
   
17
 
*
KAMU İHALE BÜLTENİ                                                   05 EKİM 2017 - Sayı 3456
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a)Araç Ruhsatı
b)Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası aslı veya noter tasdikli
sureti.
c)Kara Yolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası Poliçesi aslı veya noter tasdikli sureti.
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci taşıma servis hizmetleri ayrı ayrı veya müştereken benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomİk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Başpınar Mah.1142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktan ile bu kalemler İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak Üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. "Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
7 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-METEOROLOJİ ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerimiz 2018 Yılı Personel Servisi ve Hizmet Aracı Kiralama Hizmet Alım
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/477567
1-İdarenin
a) Adresi                                           : Güzelyalı Mah. Atatürk Bul. 3006 Sok. No: 2/H 55210 Atakent
Atakum/Samsun
 1. Telefon ve faks numarası
 2. Elektronik Posta Adresi ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi
 
3624372900 - 3624372902
   
18