T.C.
HENDEK KAYMAKAMLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1.
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi İşlemi
-Matbu Dilekçe , -Kira kontratı, -Tapu Belgesi, vs..
15Gün+5 gün
2.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise
tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki
verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin
boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem
tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
15 Gün
3.
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratı
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat
maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı
binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile
aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili
belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına
dair belge.
30 gün
4.
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi, Sözleşme vb.
4-Banka Kart Aidatı için Kesinti Belgesi
5-Banka Kredisi(Ticari Olmayan) Dosya Masrafı Kesintisini gösterir Dekont.Ekstre vb.


2 Ay
5.
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
1- Müracaat dilekçesi,
2-İşyeri ve sahibinin bilgilerini içeren form (Yönetmelik ekindeki),
3-   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının fotokopisi,
4-   Vergi Levhası fotokopisi,
5-   Ruhsat sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi,
6-   İlgili operatörden alınan sabit İP belgesi,
7-   TİB onaylı filtre programı belgesi.
8-   Emniyet Müdürlüğünce tutulan Kamera kayıt sisteminin tutanağı
9-   Oda kayıt Belgesi
10-   Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi (varsa),
15 Gün
6.
"Apostille" tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Sakarya Üniversitesi,Hendek İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
5 Dakika
7.
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Başvuru Formu
30 Gün
8.
5510 Sayılı Yasa Gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
4-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri ERKEKLER İÇİN)


15 Gün
9.
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince Yapılan Müracaatlar
1- Talebine uygun yazılmış Dilekçe

30 gün
10.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Yapılan Müracaatlar
1- Bilgi Edinme başvuru Formu (Gerçek-Tüzel Kişiler için)
Not: (Bilginin başka kurumu ilgilendirmesi halinde süre 30 iş günüdür)

15 İş günü
11.
Yurt Dışı Bakım Belgesi Düzenlenmesi
Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu
(Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)

5 Dakika
12.
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
Şikayet Dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı; Adresi, ve Telefon
numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum)

30+ 15 Gün
13.
Muhtarlar ve memurlar için Görev Belgesi Müracaatı
Görev Belgesi Talep Dilekçesi
10 Dakika
14.
Muhtar İzin Müracaatları
İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
(İzine ayrılan muhtara azalardan biri vekalet edecektir.)
10 Dakika
15.
Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı
Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe. Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
Mühür Berat Resmi Mühür Yönetmeliği'nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu.

30 Gün
16.
BİMER Başvuruları
Başvuru Dilekçesi
(www.basbakanlik.gov.tr/bimer adresinden ulaşılabilir.)
 
30 Gün
17.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75. Maddesi gereğince tahkikat (Ecrimisil ve Tahliye)
İlgili Kurumun Talep Yazısı
Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
Kira Sözleşmesi ve Diğer Her Türlü Bilgi ve Belgeler

15 Gün
18.
6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereğince şikayet başvurularının alınması
Başvuru Formu

3 Gün
19.
Esnaf- Tacir Mutabakat Komisyon kararı
1-Başvuru dilekçesi
2-Ticaret Odası Sicil kayıt Belgesi
3-Esnaf Odası Üye kayıt Belgesi

3 Gün
20.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe

15 Gün
21.
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
1-İtiraz Dilekçesi
2-Disiplin Cezası kararı
3-Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi

30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri
İsim       : Cafer DEMİR
 
İsim       : Orhan BURHAN
Unvan   : Yazı İşleri Müdür V.
 
Unvan   : Hendek Kaymakamı
Adres     : Hendek Kaymakamlığı
 
Adres     : Hendek Kaymakamlığı
Tel         : 02646146051
 
Tel         : 02646146051
Faks       : 02646146055
 
Faks      : 02646146055