İLAN SAKARYA İLİ HENDEK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
 
 
 
 
 
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
 
 
 
 
SIRA NO
İLÇE/BELDE MAHALLE/KÖY
AMACI
PAFTA NO
ADA NO
PARSEL NO
MİKTARI
M2
KİRA SÜRESİ
BULUNDUĞU YER
YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1
Hendek
Çay
ocağı
 
282
3
15,00 m2 Çay Ocağı
3 yıl
Hendek Hükümet Konağı
10.200,00
1.020,00
19.02.2018
10:00
Yukarıda niteliği, ihale gün ve saati belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l/g. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Hendek Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayn olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayn olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Hendek Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden alınabilir.
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. 12.02.2018