KAMU İHALE BÜLTENİ
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ
 
09 EKİM 2017 - Sayı 3458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
: 2017/493902
 
İhale Kayıt Numarası 1-İdarenin
 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2-İhale kom'S" hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
 
Baspinar Mahallesi 101. Sokak 11 54300 Hendek/Sakarya
2646146064 - 2646146065
Hendek İlçesine Bağlı 3 Lise Ve 3 Özel Eğitim Okulunda Anasınıfı,1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Ve 12. Sınıflarında Öğrenim Gören 94 Öğrencinin Ve 25 Refakatçi Velinin 6 Araç Ve 6 Rehber Personel İle Taşıma Merkezi Okullara Taşınması Servis Hız. Alım.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. • 1- Yenimahalle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2- Hendek ' Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 3- Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 4-. Özel Eğitim iş Uygulama Merkezi (Lise Düzeyi) 5- Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 1. Kademe 6- Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 2. Kademe : İşe başlama tarihi 01.11.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
 
"a) Yapılacağı yer                                : Başpınar Mah.l 142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya
M Tarihi ve saati                                : 30.10.2017 - 10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:                                        Q;rn,w;-
4 1 2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri,
4 1^1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
îti 2 ?üzeikisi olmTs" halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ,1e tüzel
WmX^K&™m™ belfrten Jn durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu_ binerin^marnının bir
ffiS Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ılg    Ticaret Sicil
Sari veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 1 3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4 14 Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d'ıVîLle konusu isin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.                      
\ A %*A^SS deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla 4 1.6 Tüzel kışı ™^*^S|ııde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil kTul^^"vev^^m^ltttemM^İ müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından SS^S» ve'düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 
Kamu İhale Kurumu - www.kik.gov.tr
 
43
 
KAMU İHALE BÜLTENİ                                                         09 EKİM 2017 - Sayı 3458
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ______________________________________
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a)Araç Ruhsatı
b)Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası aslı veya noter tasdikli
sureti.
c)Kara Yolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası Poliçesi aslı veya noter tasdikli sureti.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci taşıma servis hizmetleri ayrı ayrı veya müştereken
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Başpınar Mah.l 142. Sok. No:5 Hendek/Sakarya) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
22 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TASIMA A.S (BOTAŞ) KAYSERİ İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü 2018-2019 Yılları Hizmet Araçları Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
                          : 2017/494126
1-İdarenin
a) Adresj                                              : Erkilet 100. Yıl Mah. Bülbülpmarı Cad. No: 10 38170
Kocasinan/Kayseri
3523442628 - 3523441717
 1. Telefon ve faks numarası
 2. Elektronik Posta Adresi
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
 
Kamu İhale Kurumu - www.kik.gov.tr
 
44